• BIST 99.835
  • Altın 243,334
  • Dolar 5,7445
  • Euro 6,4830
  • İstanbul : 13 °C
  • Ankara : 10 °C
  • İzmir : 16 °C

Yaşlandıkça ŞİKAYETLER ARTIYOR…

Yaşlandıkça ŞİKAYETLER ARTIYOR…
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniklerine başvuran 65 yaş üzeri toplam 820 hastada yapılan çalışma, yaşlandıkça fiziksel rahatsızlıkların ve buna bağlı çoklu ilaç kullanımının nasıl arttığını ortaya koydu.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı hekim öğretim üyelerinden oluşan bir grup tarafından yapılan  çalışmaya Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Sivas, Gaziantep, Urfa ve Zonguldak illerindeki  20 farklı  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  polikliniklerine başvuran 65 yaş üzeri  toplam 820 hasta dahil edildi.

 

Araştırmacı öğretim üyeleri adına  çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Türk Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, şöyle konuştu:

 

“Çalışmada Yaş, cinsiyet, medeni hal, öğrenim ve gelir durumları, mesleği ve sosyal güvencelerini içeren demografik verilerin yanında; yakınmaları, hastalıkları, ağrı düzeyleri,  kullandıkları ilaçlar, alışkanlıkları ve tıbbi durumları kaydedildi. Yaşın, cinsiyetin, öğrenim düzeyinin ve yaşanan bölgenin yakınmalar, hastalıklar, ağrı ve alışkanlıklar (egzersiz, yürüyüş, sigara, alkol, namaz kılma)  üzerindeki etkisi araştırıldı.

Yürüme zorluğu, hem cihazlı ve cihazsız olanlarda bölgelere göre, Ankara bölgesi ve batıdaki illerde yaşayanlarda fazla idi. Aralarında istatistiksel anlamlı fark saptandı. Ayrıca 75 yaşın üzerindekilerde, 75 yaşın altındakilere göre yürüme güçlüğü şikayeti daha fazla oranda saptandı.

Kalp hastalıkları, KOAH, idrar yolu hastalıkları, göz hastalıkları,  KBB hastalıkları ve OP 75 yaşın üzerindekilerde fazla görülmekteydi. Omurga deformitesi, omurga ağrısı, idrar kaçırma şikayeti,  görme problemi,  yutma güçlüğü, duymada azalma, denge ve diş sorunu yakınmaları 75 yaşın üzerindekilerde istatistiksel anlamlı olarak daha fazla görülmekteydi. İlaç kullanımı açısından sadece kalp-damar hastalıkları ilaçları 75 yaş üzerinde daha fazla alınmaktaydı. Diğer ilaç kullanımları arasında fark yoktu. Hastalıkların ve yakınmaların cinsiyete göre dağılımları Tablo 1ve 2’de verilmiştir.

 

Tablo 1 Hastaların mevcut hastalıklarının cinsiyete göre dağılımları (n=820)

Hastalıklar

     Kadın (%)

  Erkek (%)

p

Osteoporoz

40.9

49.0

0.030

Üst extremitede deformite

9.0

3.9

0,011

Alt extremitede deformite

10.3

6.3

0,063

Omurga deformitesi

17.4

10.2

0,008

Kalp hastalığı

24.4

32.8

0,191

Hipertansiyon

67.6

56.7

0,002

Diabet             

24.6

13.8

0.000

KOAH

4.3

8.3

0.021

Tiroid Hastalığı

13.8

3.5

0.000

Mide Hastalığı

29.1

18.5

0.001

Barsak Hastalığı

4.3

5.1

0,603

İdrar Yolu hastalığı

11.0

18.0

0,005

Nörolojik Hastalık

6.9

7.9,

0,611

Göz Hastalığı

23.4

16.9

0,360

Kulak Burun Boğaz Hastalığı

8.6

7.9

0,726

Vasküler Hastalık

6.4

5.1

0,484

Kanser

3.3

%5.1

0,201

 

P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı

 

Tablo 2 Hastalarıın mevcut yakınmalarının cinsiyete göre dağılımları (n=820)

 

Kadın (%)

Erkek (%)

p

Yakınmalar

 

 

 

 

Cihazlı

Cihazsız

Cihazlı

Cihazsız

0,023

Yürüme zorluğu

13.4

38.7

7.9

35.8

Uyku problemi

48.5

31.1

0,000

Yaygın vücut Ağrısı

54.7

24.8

0,000

Halsizlik

66.1

37.4

0,000

Yorgunluk

65.4

36.6

0,000

İştahsızlık

28.6

11

0,000

Baş ağrısı

35.5

17.7

0,000

Baş Dönmesi

33.9

22.0

0,000

Denge Sorunu

34.8

22.0

0,000

Hatırlama Sorunu

48.9

35.8

0,000

Görme sorunu

46.1

38.2

0,033

Duymada Azalma

38.7

35.4

0,366

Omurga Ağrısı

55.2

35.8

0,000

Eklem Ağrısı

73.4

75.5

0,557

Kas Ağrısı

38.6

24.8

0,000

Bacaklarda Şişlik

23.2

9.1

0,000

Karın ağrısı

6.7

3.1

0,040

İshal

3.3

1.6

0,168

Kabızlık

36.5

24.8

0,001

Midede yanma

34.9

22.8

0,001

Diş sorunu

32.9

26.0

0,047

Öksürük

16.7

13.8

0,288

Göğüs ağrısı

10.0

7.5

0,250

Nefes Almada Güçlük

15.7

10.2

0,380

İdrar kaçırma

27.7

17.3

0,001

 

P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı

 

Sadece KOAH ve idrar yolu hastalıkları erkeklerde fazla görülürken, diabet, hipertansiyon, tiroid, idrar yolu, göz, mide hastalıkları ve OP kadınlarda sık görülmekteydi. Ayrıca eklem yakınmalarından, genel halsizlik yorgunluk yakınmaları ve diğer sistem yakınmalarına kadar hemen hepsi kadınlarda daha sıktı. Kullandıkları ilaç yönünden de kadınlarda ilaç kullanımı daha yaygın idi. DM ilaçları, ağrı kesiciler, kolesterol düşürücüler, OP, mide, tiroid ilaçları ve göz preperatları kullanımı kadınlarda daha sıktı. Erkekler  sadece antiagreganları kadınlara göre daha fazla kullanıyordu. Yaşlıların hastalıklarına göre kullandıkları ilaçların dağılımı Tablo 3’de verilmiştir.   

                  Düşme ve egzersiz yapma oranları karşılaştırıldığında, düşme öyküsünün kadınlarda fazla olduğu, yaş grupları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadığı görüldü. Egzersiz yapma oranı ve egzersiz yoğunluğu karşılaştırıldığında yaş grupları arasında anlamlı fark yoktu. Sadece erkeklerde ev içi egzersizi ve yürüyüş yapma sıklığı anlamlı olarak daha fazla idi. Ayrıca eğitimlilerde düzenli egzersiz yapma, ev ve spor salonu egzersizleri ve yürüme oranı istatistiksel anlamlı olarak daha fazla idi.. Kadınlar  erkeklere göre daha fazla namaz kılıyordu. Öğrenim düzeyi ile yakınmalar ve alışkanlıklar arasındaki ilişkiye bakıldığında sigara kullanımı eğitimlilerde daha fazla idi. Alkol kullanım oranı toplamda %5.3 olmasına rağmen üniversite mezunları ve ilkokul mezunlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Yine görme ve KBB rahatsızlıkları eğitimlilerde istatistiksel olarak daha fazla görülmekteydi .

İlave olarak hastalara kas-iskelet ağrılarını VAS ile işaretlemeleri istendiğinde; Kadınlarda VAS 5.4, erkeklerde 4.7 bulundu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi. Eğitim düzeyi arttıkça VAS düşmekteydi. Eğitim düzeyi ile VAS arasındaki ilişki anlamlı bulundu. Okumamışlarda VAS ortalama 5.8 iken bu oran üniversite mezunlarında 4.2’ye düşmekte idi.

 

Tablo 3. Kullanılan İlaçların  cinsiyete göre dağılımı

Değişkenler

N        %

Kadın

Erkek

p

DM İlaçları

151 (%18,0)

118 (%20,3)

33 (%13,0)

0,011

HT İlaçları

492 (%58,7)

352 (%60,6)

139 (%54,7)

0,113

KVS İlaçları

168 (%20,0)

113 (%19,4)

55 (%21,7)

0,465

Osteoporoz İlaçları

252 (%30,1)

228 (%39,2)

24 (%9,4)

<0,001

Ağrı Kesici İlaçları

284 (%33,9)

223 (%38,4)

61 (%24,0)

<0,001

HPL İlaçları

122 (%14,6)

97 (%16,7)

25 (%9,8)

0,010

Antiagregan İlaçları

184 (%22,0)

117 (%20,1)

67 (%26,4)

0,045

Göz Prepatları

64 (%7,6)

47 (%8,1)

16 (%6,3)

0,368

Mide İlaçları

179 (%21,4)

148 (%25,5)

31 (%12,2)

<0,001

Vitamin ve Destekler

87 (%10,4)

69 (%11,9)

18 (%7,1)

0,037

Tiroid İlaçları

49 (%5,8)

44 (%7,6)

5 (%2,0)

0,002

Diğer İlaçlar

38 (%4,5)

31 (%5,3)

7 (%2,8)

0,100

 

P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) poliklinik hastalarının çoğunu yaşlı popülasyon oluşturmaktadır. Uzmanlık dalının yaşlı sağlığına katkıları açısından önemli olan bu durum; ileri yaş grubunda eşlik eden hastalıkların, kullandıkları ilaç sayısının fazla olması, osteoporoz ve düşme sıklığının fazla görülmesi, FTR hekiminin hem ilaç verirken hem de rehabilitasyon programı çizerken daha dikkatli davranmasını gerektirmektedir. Bu yaş grubunun günlük yaşamlarında bağımsız ve daha aktif olması için sadece kas-iskelet yakınmaları değil, bütün sistemleri, ağrı ve fonksiyonel düzeyi birlikte değerlendirilerek, geriatrik rehabilitasyon programı düzenlenmelidir. Yaşlılık günümüzde göreceli bir kavramdır ve her bireyin kendi biyolojik, sosyal, çevresel yaşamı çerçevesinde farklılık arz etmektedir. Sosyal ve kültürel farklılıkların yaşamın zorlukları ile başa çıkma noktasında önemli rol oynadığı bu süreçte ülkemizdeki yaşlıların çoklu sorunlarını ele alan kapsamlı tanımlayıcı araştırmaların toplumsal anlamda geliştirilecek stratejilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.”

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim